Rezerwat Niebieskie �r�d�a

Rezerwat krajobrazowy o powierzchni 29 ha, po�o�ony w dolinie Pilicy, na prawym brzegu rzeki, w po�udniowo- wschodniej cz�ci miasta Tomaszowa Maz. Ochronie podlega przyroda, g��wnie wywierzyska. G��wny kompleks wodono�ny stanowi� wapienie jurajskie, charakteryzuj�ce si� du�� przepuszczalno�ci�. �r�d�a to dwa wywierzyska oddzielone od siebie wysp�. W ka�dym pulsuje po kilkana�cie minigejzer�w. Niebieskie �r�d�a zwane niegdy� "Modrymi Wodami" s� uroczym skrawkiem krajobrazu ni�u polskiego. Wprawdzie na obszarach wapiennych Jury Krakowsko - Wielu�skiej, G�r �wi�tokrzyskich czy Tatr wyst�puje wiele zjawisk krasowych, bij� wywierzyska pot�niejsze od Niebieskich �r�de�, lecz s� to dla tych krajobraz�w zjawiska normalne, zwyk�e. Woda przybiera niebiesko - b��kitno - zielon� barw�. Kolor wody w basenach �r�dliskowych jest efektem dzia�a� rozproszonego �wiat�a s�onecznego. Zmiana odcieni barwy wody uzale�niona jest od stanu pogody, stopnia nas�onecznienia b�d� zachmurzenia. Temperatura wody jest niezmienna w ci�gu roku i wynosi 9oC. Z tych wzgl�d�w wody jezior nigdy nie zamarzaj�. Rezerwat jest ostoj� wielu gatunk�w ptak�w (ok.75), a prawdziw� osobliwo�ci� s�: remisz, zimorodek oraz kaczki (krzy��wka, ohar, czernica, cyraneczka i g�go�). Szata ro�linna jest najliczniej reprezentowana przez rodzin� traw. Stwierdzono 400 gatunk�w ro�lin naczyniowych, a w�r�d nich grup� ro�lin �ci�le chronionych: grzebieni bia�ych, tur�wki wonnej, r�anecznika ��tego, kosodrzewiny i cisa pospolitego. Niebieskie �r�d�a ciesz� si� niezmiernie du�ym zainteresowaniem turyst�w przez ca�y rok.
Wst�p wolny.

Linki:
http://www.ziemialodzka.pl/12_niebieskie_zrodla.htm
http://tomaszow.pl/turystyka/?news=788
<< powr�t

Sprawdź noclegi

Zachęcamy do obejrzenia naszej galerii pokoi.