O�rodek Hodowli �ubr�w

Pocz�tki dzia�alno�ci O�rodka Hodowli �ubr�w, nazywanego pierwotnie "Zwierzy�cem bizon�w" si�gaj� 1931 roku. Utworzono go w niezwykle urokliwej okolicy nadpilickich las�w w Ksi��u - na obrze�ach Smardzewic. Tu ch�tnie polowali prezydenci II Rzeczpospolitej, a wcze�niej przebywaj�cy w pobliskiej spalskiej rezydencji rosyjscy carowie. Prac� hodowlan� w kierunku ochrony zagro�onego wygini�ciem �ubra europejskiego, rozpocz�to na bazie 4 bizon�w sprowadzonych z Kanady w darze od Polonii dla Prezydenta Ignacego Mo�cickiego. Osobniki te pos�u�y�y do krzy��wki z �ubrem europejskim dla polepszenia i wzmocnienia jego genotypu. Od 1973 r. o�rodek zyska� charakter rezerwatowej zamkni�tej hodowli �ubr�w bia�owieskiej linii genetycznej.

W 1995 roku, w ocenie osi�gni��, hodowl� w Ksi��u uznano za najlepsz� zamkni�t� hodowl� �ubr�w w Polsce. W latach 1993-1996 urodzi�o si� tu ponad 60 �ubr�w czystej krwi nizinnej (bia�owieskiej) wpisanych do ksi�gi rodowodowej �ubr�w. Od 1976 roku o�rodek znajduje si� pod zarz�dem Kampinoskiego Parku Narodowego. Na 56 hektarach wydzielonej strefy Spalskiego Parku Krajobrazowego przebywa ci�gle oko�o 20 sztuk stada podstawowego. W 2002 roku, doceniaj�c warto�ci edukacyjne obiektu, wybudowano tu i udost�pniono dla zwiedzaj�cych taras wraz z przyleg�� zagrod� widokow�. Natomiast na szlaku od Nadle�nictwa Smardzewice do samego o�rodka przygotowano bardzo ciekaw� �cie�k� edukacyjn� z o�mioma punktami informacyjnymi o samym o�rodku - ekologii i ochronie �ubra oraz o wspania�ych walorach przyrodniczych spalskich las�w. Na szlaku od Nadle�nictwa Smardzewice do O�rodka Hodowli �ubr�w prowadzi bardzo ciekawa �cie�ka przyrodniczo-le�na d�ugo�ci 2,7 km, ktor� mo�na pokona� pieszo (oko�o 45 min.) lub rowerem (oko�o 10 min.). Czasami mo�na skorzysta� z us�ug wo�nicy, kt�ry przewozi turyst�w bryczk� konn�. Na trasie znajduj� si� tablice informacyjne, rozlokowane w formie 10 przystank�w z mo�liwo�ci� odpoczynku, obserwacji otaczaj�cej przyrody i zdobycia wiedzy o wspania�ych walorach przyrodniczych spalskich las�w.

[Tekst w cz�ci zapo�yczony z informatora wydanego przez GCI w Smardzewicach] Godziny otwarcia o�rodka:
w sezonie (od maja do ko�ca pa�dziernika):
- codziennie 9:oo - 16:oo
- soboty, �wi�ta 11:oo - 18:oo
poza sezonem
- codziennie 9:oo - 15:oo
- soboty, �wi�ta 11:oo - 15:oo Cennik op�at: [cena z 7% podatkiem vat]
- doro�li - 3,30 z�
- dzieci, m�odzie�, studenci, emeryci, renci�ci,opiekunowie grup szkolnych i przedszkolnych - 2,20 z�
- zwolnione s� z op�at zorganizowane grupy dzieci i m�odzie�y specjalnej troski, wychowank�w Dom�w Dziecka, podopiecznych Dom�w Opieki Spo�ecznej oraz pracownik�w park�w narodowych i krajobrazowych, Las�w Pa�stwowych i ich rodzin, uprawnionych przewodnik�w prowadz�cych grup�, kombatant�w i dzieci do lat 6 pod opiek� rodzic�w
Linki:
http://www.spala.info.pl/zubry.php
http://tomaszow.pl/turystyka/?news=793
<< powr�t

Sprawdź noclegi

Zachęcamy do obejrzenia naszej galerii pokoi.