Skansen Rzeki Pilicy

Skansen Rzeki Pilicy powstaje od 2000 roku i jest pierwszym w Polsce muzeum na wolnym powietrzu po�wi�conym rzece. Pocz�tkowo dzia�a� jako muzeum spo�eczne, kt�rym opiekowa�o si� Stowarzyszenie Przyjaci� Pilicy i Nadpilicza (pomys�odawca i tw�rca plac�wki). Od 19 kwietnia 2005 roku Skansen funkcjonuje jako samorz�dowa instytucja kultury, podlegaj�ca bezpo�rednio Urz�dowi Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Podstawowym i konsekwentnie realizowanym za�o�eniem Skansenu Rzeki Pilicy jest tworzenie plac�wki �ywej, w kt�rej przyrod� i histori� rzeki oraz przestrze� kulturow�, jak� ona wytworzy�a, mo�na poznawa� wszystkimi zmys�ami - wzrokiem, s�uchem, dotykiem i smakiem. Wiele eksponat�w otrzyma�o w Skansenie Rzeki Pilicy "drugie �ycie". Zbiory gromadzone s� obecnie w pi�ciu dzia�ach.

Najbardziej rozbudowana jest ekspozycja zatytu�owana "M�ynarstwo wodne w dorzeczu Pilicy". Najwa�niejszym jej elementem jest drewniany m�yn wodny, przeniesiony wraz z ca�ym wyposa�eniem w latach 1998-2000 ze wsi Ku�nica �erechowska, po�o�onej nad rzek� Luci��� - najwi�kszym lewym dop�ywem Pilicy. Wn�trze budynku zajmuje ekspozycja po�wi�cona tradycjom m�ynarstwa wodnego w dorzeczu Pilicy. Szczeg�ln� atrakcj� stanowi� wykonane z niezwyk�� precyzj� przez Jerzego Sosnowskiego z Tomaszowa Mazowieckiego makiety m�yn�w wodnych oraz most�w i parowca "Pilica", a tak�e ruchome modele m�yn�w r�nego typu - wodnego, p�ywaj�cego, frontowego oraz wiatraka wykonane przez Jana Ekiela - starego m�ynarza ze Zgierza. Obok skansenowego m�yna w stylowej galerii zosta�o zgromadzonych ponad 30 kamieni m�y�skich pochodz�cych z nieistniej�cych ju� m�yn�w z dorzecza Pilicy. Jest to najwi�ksza tego typu kolekcja w Polsce.

Pilickie militaria zosta�y zgromadzone w dziale "Wojenne trofea Pilicy". Prezentowane w nim eksponaty w wi�kszo�ci zosta�y wydobyte z rzeki, a pozosta�a cz�� pochodzi z teren�w nadpilickich. Najcenniejszym i jednocze�nie ciesz�cym si� najwi�kszym zainteresowaniem eksponatem jest eksperymentalny, opancerzony ci�gnik artyleryjski Luftwaffe na podwoziu SdKfz 8, nazywany potocznie "Lufcikiem". Zosta� on wydobyty z rzeki w 1999 roku, a wi�c 54 lata po zatoni�ciu. Obecnie jest on jedynym zachowanym pojazdem tego typu na �wiecie! Po wydobyciu z Pilicy ci�gnik zosta� pieczo�owicie odrestaurowany i wyremontowany. Prace prowadzone przy "Lufciku" w okresie wiosenno-letnim 2005 roku mia�y na celu jego uruchomienie. Zamierzenie to zosta�o zrealizowane i pojazd, kt�ry sp�dzi� 54 lata w rzece dzi� je�dzi!

W Skansenie Rzeki Pilicy mo�na r�wnie� ogl�da� historyczne pami�tki z dawnej Spa�y - urokliwej, nadpilickiej miejscowo�ci, b�d�cej �wiadkiem wielu ciekawych wydarze�. Wi�kszo�� z eksponowanych tu pami�tek pochodzi z czas�w, kiedy Spa�a pe�ni�a funkcj� rezydencji rosyjskich car�w. Znajdziemy tu m.in. niewielki budynek b�d�cy niegdy� carsk� toalet�, a tak�e dwa ozdobne s�upki z jednej z bram wjazdowych do Spa�y. Przez teren plac�wki przebiega symboliczna "O� rzeki Pilicy". Stoi na niej 100-letnia, �elazna barka robocza typu "Szczupak", fragment prz�s�a mostu wybudowanego przez saper�w w 1957 roku oraz wie�yczka ratownika, kt�ra od lat 60. XX w. znajdowa�a si� przy k�pielisku w nadpilickiej przystani w Tomaszowie Mazowieckim. Ponadto w Skansenie Rzeki Pilicy gromadzone s� eksponaty zwi�zane z tradycjami wio�larskimi i szkutnictwem ludowym. B�d� one w przysz�o�ci prezentowane w budynku dawnej �wietlicy z o�rodka kolonijnego znajduj�cego si� niegdy� w okolicy Niebieskich �r�de�. W tomaszowskim Skansenie odtwarzane s� r�wnie� wydarzenia, kt�re mia�y miejsce nad Pilic� i by�y z ni� �ci�le zwi�zane. Dotychczas odby�y si� tu mi�dzy innymi takie inscenizacje jak: "Pojmanie pilickich szmugler�w", "Potyczka na Linii Pilicy", "Obrona Niebieskich �r�de�", "Forsowanie Linii Pilicy - stycze� 1945" i inne. Poza przygotowywaniem ekspozycji i odtwarzaniem nadpilickiej historii Skansen posiada rzadkie i cenne archiwalia, materia�y ikonograficzne oraz obszern� bibliotek� wydawnictw po�wi�conych Pilicy i Napiliczu. Dzia�alno�� Skansenu Rzeki Pilicy zosta�a w 2005 roku doceniona przez Polsk� Organizacj� Turystyczn�, kt�ra nagrodzi�a plac�wk� certyfikatem przyznawanym najlepszym produktom turystycznym w kraju. Wszystkich ch�tnych na spotkanie z magi� najpi�kniejszych polskich rzek serdecznie zapraszamy!

Godziny otwarcia:
01.04.-31.10. od wtorku do niedzieli w godz. 10:00 - 18:00
01.11.-31.03. od wtorku do pi�tku w godz. 8:00 - 16:00, soboty i niedziele w godz. 10:00 - 16:00

Adres:
Skansen Rzeki Pilicy
ul. A.Frycza Modrzewskiego 9/11
97-200 Tomasz�w Maz.
tel/fax: (044) 723-00-03

Linki:
http://www.skansenpilicy.pl/
<< powr�t

Sprawdź noclegi

Zachęcamy do obejrzenia naszej galerii pokoi.