Spa�a

Spa�a - jest jedn� z najciekawszych miejscowo�ci wypoczynkowych na terenie wojew�dztwa ��dzkiego. Otoczona lasami od lat przyci�ga mi�o�nik�w �owiectwa, kt�rego tradycja na tych terenach si�ga czas�w kr�la W�adys�awa Hermana oraz kr�la W�adys�awa Jagie��y. Sta�a si� niemal drug� rezydencj� prezydenck� dla Ignacego Mo�cickiego oraz Stanis�awa Wojciechowskiego. W 1884 r. w Spale wzniesiono drewniany pa�acyk my�liwski, kt�ry wkr�tce zosta� otoczony okaza�ym zapleczem rezydencjonalnym. Rezydencja sk�ada�a si� tak�e z zabudowa� gospodarczych, wie�y wodnej, elektrowni i koszar. Pa�acyk, zachwycaj�cy sw� urod�, zosta� jednak w trakcie dzia�a� wojennych w 1945 r. spl�drowany, a nast�pnie spalony. Natomiast zachowa� si� do dzi�, usytuowany w jego s�siedztwie, pos�g �ubra - kt�ry sta� si� nieformalnym herbem miejscowo�ci, naturalnej wielko�ci sprowadzony do Spa�y ok. 1929 r. za spraw� prezydenta Mo�cickiego. Pomnik zosta� tu przeniesiony z Bia�owie�y. W pobli�u znajduje si� pi�kny, modrzewiowy ko�ci�ek p.w. Matki Boskiej Kr�lowej Korony Polskiej, powsta�y w 1923 r. z polecenia prezydenta Stanis�awa Wojciechowskiego. �wi�tyni� wybudowano w stylu podhala�skim. Warto tak�e zajrze� do wn�trza ko�cio�a utrzymanego w stylu zakopia�skim, ozdobionego mi�dzy innymi interesuj�cymi witra�ami zaprojektowanymi przez Jana Winiarza. W Spale jest r�wnie� muzeum - Dom Pami�ci Walki i M�cze�stwa Le�nik�w i Drzewiarzy Polskich im. Adama Loreta. Jest on ho�dem oddanym le�nikom i drzewiarzom, cz�onkom ich rodzin poleg�ych z broni� w r�ku w czasie II wojny �wiatowej. Symboliczny Dom Pami�ci to reprezentacyjna le�nicz�wka, wybudowana w 1983 r. Przy niej stoi ods�oni�ty w 1982 r. obelisk d�uta ��dzkiego rze�biarza - Zbigniewa W�adyki, przedstawiaj�cy posta� le�nika. Dom Pami�ci sk�ada si� z kilku izb w ca�o�ci udost�pnianych zwiedzaj�cym. Centraln� izb� jest tutaj Izba Ho�du. Na honorowym miejscu ustawione s� urny z ziemi� z p�l bitewnych II wojny �wiatowej, a tak�e z osad le�nych, w kt�rych okupant niemiecki mordowa� le�nik�w wraz z ich najbli�szymi. Tu� przy pomniku znajduj�cym si� obok Domu Pami�ci, rozpoczyna si� oznakowana �cie�ka edukacyjno - dydaktyczna, kt�rej celem jest zapoznanie spacerowicz�w z okazami spalskiej flory i fauny oraz przygotowanie ich do �ycia w pe�nej symbiozie z natur�. W rezerwacie Spa�a warto obejrze� kamienny obelisk po�wi�cony prezydentowi Ignacemu Mo�cickiemu. W Spale w okresie mi�dzywojennym organizowano do�ynki prezydenckie. Do tej tradycji powr�cono w 2000 r.

Linki:
http://www.spala.pl/
http://www.spala.info.pl/
<< powr�t

Sprawdź noclegi

Zachęcamy do obejrzenia naszej galerii pokoi.