Zalew Sulejowski

Niew�tpliwie najwi�ksz� atrakcja turystyczn� Smardzewic jest Zalew Sulejowski. Zosta� zbudowany w latach 1969 - 1973 na Pilicy w pobli�u Tomaszowa Mazowieckiego. W pierwszym etapie pi�trzenia osi�gn�� pojemno�� 75,0 mln m3 oraz zaj�� powierzchni� 23,0 km2 przy �redniej g��boko�ci 3,3 m. Zbiornik zapewnia pob�r wody dla wodoci�gu Bronis�aw�w - ��d� w wymaganej ilo�ci, np. 82,08 mln m3 w 1991r. Ponadto zapewniony jest pob�r wody dla Tomaszowa Mazowieckiego z uj�cia poni�ej zbiornika Sulej�w w ilo�ci 35.0 - 45,0 mln m3 rocznie. Spe�nia on trzy zasadnicze role:


- jest zbiornikiem spi�trzenia wody w celach konsumpcyjnych dla �odzi
- jest zbiornikiem retencyjnym maj�cym na celu zatrzymanie fali powodziowej
- jest wspania�ym akwenem rekreacji wodnej pod ka�dej jej postaci�.

Zalew ma te� swoje niedogodno�ci - nie mo�na tu uprawia� sport�w motorowodnych gdy� obowi�zuje tu strefa ciszy. Kolejnym typowo letnim problemem s� zawkwity sinic, przez co woda czasami ma kolor mocnozielonkawy. Wynagradzaj� to pi�kne krajobrazy. Kilka wysp, liczne malownicze zatoki, rozlewiska i bindugi, rozrzucone w�r�d piaszczystych, zalesionych brzeg�w, stanowi� pe�ne uroku miejsca, w�r�d kt�rych nawet najwybredniejsi mog� znale�� oaz� spokoju i wypoczynku. Zalew to mekka dla w�dkarzy. Ka�dy, kto troch� zna si� na w�dkowaniu znajdzie tu miejsce dla siebie. Znakomite miejsce na karpie, szczupaki, liny i sandacze, do kt�rego zje�d�aj� si� w�dkarze z ca�ego kraju. Na ca�ym zbiorniku obowi�zuje strefa ciszy co sprzyja zagnie�d�aniu si� wielu gatunk�w ptactwa wodnego. Popularne s� rybitwy, spotka� te� mo�na mewy �mieszki, mewy ma�e czy kaczki nurkuj�ce. W trakcie przelot�w zatrzymuj� si� tutaj kormorany i �ab�dzie. Nad zalewem zaobserwowano r�wnie� rzadkiego drapie�nika, jakim jest rybo��w. W ci�gu ostatnich kilku lat nast�pi�o pewne o�ywienie turystyki w okolicach jeziora, jak r�wnie� na jego wodach. Dla wi�kszo�ci �eglarzy jego po�o�enie i walory �eglarsko turystyczne s� niepospolite. Akwen ten umo�liwia �eglowa� na ca�ej powierzchni, gdy� wody s� bezpieczne o piaszczystym dnie. Dost�pno�� linii brzegowych umo�liwia cumowanie jachtami w dowolnym miejscu - co na Mazurach jest tylko marzeniem. Tak liczne zalety umo�liwiaj� nie tylko sp�dzenie letnich weekend�w, ale i d�u�szych urlop�w. Rozmieszczone w�r�d brzeg�w pola biwakowe i przystanie �eglarskie z zapleczem gastronomiczno - socjalnym zapewniaj� niezb�dne warunki do wypoczynku na jachtach.

Bardzo dogodne po��czenia komunikacyjne zalewu z takimi miastami jak Warszawa, ��d�, Lublin, Cz�stochowa, Wroc�aw sprawiaj�, �e z roku na rok coraz wi�cej mieszka�c�w tych miejscowo�ci przyje�d�a do Smardzewic sp�dzi� sw�j urlop.

Linki:
http://tomaszow.pl/turystyka/?news=786
<< powr�t

Sprawdź noclegi

Zachęcamy do obejrzenia naszej galerii pokoi.